ავტო სესხი

ავტო სესხი გაიცემა ავტომანქანის უზრუნველყოფით, გადმოფორმებისა და დაზღვევის გარეშე, არა უმეტეს მისი საბაზრო  ღირებულების 40%-ის ოდენობით.

ავტო სესხის გაცემის წინაპირობაა ავტომანქანის გირავნობის ხელშეკრულების შსს მომსახურების სააგენტოში რეგისტრაცია.

ავტო სესხი გაიცემა 12 თვემდე ვადით (გაგრძელების შესაძლებლობით).                                 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: წლიური 48%-დან (კლებადი)

 

ავტო სესხი გაიცემა 1 საათის ფარგლებში. 

Copyright © 2024 - CITY CREDIT Created By: Pro-Service