განაცხადი სესხის მოთხოვნაზე
სახელი გვარი პირადი ნომერი
დაბადების თარიღი დაბადების ადგილი საცხოვრებელი ადგილის იურიდიული მისამართი
საცხოვრებელი ადგილის ფაქტიური მისამართი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი ელ. ფოსტა
სამსახურის მისამართი სამსახურის ტელეფონი შემოსავალი
სამსახურის დასახელება (კომპანია) თანამდებობა
ოჯახური მდგომარეობა
ოჯახის წევრთა რაოდენობა საერთო ოჯახური შემოსავალი რა თანხის გადახდა შეგიძლიათ
ყოველთვიურად სესხის დასაფარავად
საკუთრებაში არსებული ქონება
ბინა, საცხოვრებელი სახლი (ავტომობილი, სხვა პირადი ქონება) შეძენის თარიღი შეძენის ღირებულება ვალუტა მდგომარეობა არის თუ არა ამჟამად დაგირავებული ან სხვაგვარად დატვირთული
 დამატება
ზოგადი ინფორმაცია სესხის შესახებ
სესხის მოცულობა
ვალუტა
სესხის ვადა (თვე)
მიმდინარე სესხები (თქვენი ან/და თქვენი ოჯახის წევრების)
კრედიტორი სესხის აღების თარიღი სესხის ვადა (თვე) სესხის ოდენობა მიმდინარე დავალიანება სესხის საბოლოო დაფარვის თარიღი სესხის % ძირითადი თანხის გადახდის პერიოდულობა
 დამატება
დაგიგვიანიათ თუ არა ზემოთაღნიშნული სესხების დაფარვა და თუ დაგიგვიანიათ რამდენჯერ, რა თანხა რა თანხით და მიზეზი
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კომპანიის შესახებ
  • რეკლამა (ქვემოთ მიუთითეთ რეკლამის სახე. მაგ. გაზეთის დასახელება; რადიო);
  • "სიტი კრედიტი"-ს კლიენტი (მიუთითეთ მისი სახელი და გვარი);
  • ინფორმაციის სხვა წყარო (მიუთითეთ);
ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ სესხის განაცხადში წარმოდგენილი ინფორმაცია არის ზუსტი. თანახმა ვარ საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი გადამოწმება “სიტი კრედიტი”-ს თანამშრომლების მიერ.
Copyright © 2024 - CITY CREDIT Created By: Pro-Service